Trochę historii

Biblioteka publiczna w Uchaniach została utworzona w 1925 r. jako punkt Biblioteki Powiatowej w Hrubieszowie, która już w okresie międzywojennym założyła tworzenie i prowadzenie bibliotek gminnych w powiecie. Po II wojnie światowej swoją działalność uchańska placówka rozpoczęła w 1948 r. W pierwszych latach mimo wielu trudności nastąpił rozwój czytelnictwa w gminie, za sprawą ówczesnej kierowniczki Heleny Popek, która jeszcze przed wojną jako nauczycielka wspólnie z mężem zajmowała się wypożyczaniem książek w Uchaniach. Dzięki właściwie prowadzonej polityce czytelniczej, opartej na znajomości środowiska działalność placówki wyróżniała się na tle powiatu. Powstały dwie filie,  w Jarosławcu (1956) i w Teratynie (1961, zlikwidowana w 2003) oraz kilkanaście punktów bibliotecznych. Biblioteka wiele razy zmieniała lokalizację. Przeniesienie w 1988 roku do nowego budynku wreszcie poprawiło warunki lokalowe. Na użytek biblioteki przeznaczono skrzydło o powierzchni 200 m², bardzo dobrze wyposażone jak na ówczesne czasy. Przeobrażenia społeczno-ustrojowe z przełomu lat 90. nie ominęły bibliotek a nowe rozwiązania prawne umożliwiały wcielanie ich w struktury innych instytucji. Nasza placówka jako jedyna biblioteka gminna w powiecie  nie została połączona z ośrodkiem kultury. Jednakże nie pozbawiło jej problemów i postępującej stagnacji. Niskie nakłady finansowe nie pozwalały na właściwe prowadzenie działalności i rozwój instytucji. Stopniowa poprawa nastąpiła dopiero pod koniec pierwszej dekady nowego stulecia. Szansą dla instytucji, ale też dla jej otoczenia było przystąpienie naszej biblioteki w 2009 roku do ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek.

A dzisiaj…
Zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich lat dotyczą wielu obszarów –  infrastruktura, ewaluująca oferta biblioteczna, wzrost świadomości pracowników biblioteki co do jej roli w środowisku. Możliwość współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój bibliotek, udział w szkoleniach oraz wydarzeniach promujących rolę instytucji a także wiedza jak umiejętnie planować i konsekwentnie realizować wyznaczane cele sprawia, że biblioteka staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym, funkcjonalnym i atrakcyjnym. W ofercie bibliotecznej oprócz podstawowych działań, jak dostęp do informacji i wiedzy, upowszechnianie kultury i wspieranie edukacji na poziomie szkolnym, ma szereg nowych aktywności. Warto wymienić chociażby kilka: działania minimalizujące zjawisko wykluczenia cyfrowego osób dorosłych, propozycje wartościowych form spędzania czasu wolnego, pielęgnowania tożsamości lokalnej.

Misja  
Biblioteka miejscem rozwoju czytelnictwa i kultury, dostępna dla wszystkich, umożliwiająca różne sposoby zdobywania informacji i wiedzy, kształcenia ustawicznego i rozwijania zainteresowań.

Wizja
Biblioteka w Uchaniach to:
dot centrum informacji i kultury udostępniające nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne, umożliwiające osobisty rozwój mieszkańcom gminy.
dot miejsce poznania lokalnej historii i utrzymywania bogatej tradycji, integracji międzypokoleniowej i rozwijania aktywności społecznych.
dot miejsce, o którym każdy mieszkaniec Gminy Uchanie powie MOJA BIBLIOTEKA.

  • Drukuj